Regulamin RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:
Lucyna Sobieszek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUCYNA SOBIESZEK LUCY STYLE, ul. Bolesława i Marii Wysłouchów 15/56, 30-611 Kraków, NIP: 6791108138, REGON: 350765527.

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: +48-606-355-300 lub adresem e-mail: ls@lucystyle.pl

W przypadku, gdy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub pracodawcą Użytkownika nawiązana została współpraca celem zawarcia i realizacji umowy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji tej umowy oraz na jej potrzeby, a także do celów dochodzenia ewentualnych roszczeń.
W sytuacji, gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję (w tym za pomocą formularza kontaktowego), Administrator może przetwarzać dane osobowe takie jak imię, adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
– Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
– Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
– Artykuł 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w zakresie kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in.: firmy informatyczne, podmioty uprawnione z mocy prawa np. ZUS, US, urzędy, organy administracji publicznej, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biura księgowe.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, np. w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody trwać będzie do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Jest Pan/Pani uprawniony do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),
e) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
zgodnie z treścią Rozporządzenia.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym Umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na udzielenie odpowiedzi jest dobrowolna.